Tarık Günersel

Tarık Günersel
Tarık Günersel şairine ait toplam 546 şiir kayıtlarımızda bulunuyor.

Tarık Günersel Şiirleri

Müfredât 127

Kim ki bir pend-i lezîz isteye bu kemlerden Veca'-i batna asel enfa' imiş sükkerden
Devamını Oku

Müfredât 15

Mâziye kılma te'essüf yeme müstakbel gamın Hâlini hoş gör ki ömrün hâsılı imrûzdur
Devamını Oku

Arapça Seci‘li Sözleri 4

Yâ ‘Alîmu ve yâ Hâdî ‘aleyke i‘timâdî Sahhih ‘amelî va‘tikâdî ve yessir lî bi-fadlike murâdî
Devamını Oku

Kıt'alar-rubâiler 10

Niyâzın dâ’imâ Allah'a eyle Uyan gafletden ey gâfil gözün aç Çün olur melce-i erbâb-ı hâcât Olupdur hâs ü âmm ol bâba mu...
Devamını Oku

Hüdayi Divanı III

Ey tâlib-i dîdâr olan Gel Hakk'a pervâz edelim Ey derd ile bîmâr olan Gel Hakk'a pervâz edelimMenzil uzaktır himmet et C...
Devamını Oku

Dîvân-ı İlâhîyât 180

Mazhar-ı zât olduğun anlar mısın Ârif isen aç gözün merdâne bak Hakk'a mir'ât olduğun anlar mısın Ârif isen aç gözün mer...
Devamını Oku

Müfredât 83

Aceb ol kendü özün kande buldu Kamusu ol Hudâ'nın bahşişidir
Devamını Oku

Müfredât 178

Üzüm vakti kavun karpuz zamânı Hudâ ni'metle zeyn eyler cihânı
Devamını Oku

Müfredât 113

Gafletden aç gözünü hıdmete etme ihmâl Tâ'at kişiyi eyler bâkî na'îme îsâl
Devamını Oku

Dîvân-ı İlâhîyât 164

İki cihân sultânının Doğduğu ay geldi yine İlm u meârif kânının Doğduğu ay geldi yineGelsün şefâat isteyen Bulsun safâ a...
Devamını Oku

Dîvân-ı İlâhîyât 193

Ey pâdişâh-ı bî-zevâl Senden atâ senden kerem Ey bî-şebîh ü bî-misâl Senden kerem senden keremDerdlilere dermân eden Kul...
Devamını Oku

Dîvân-ı İlâhîyât 15

İnâyetle nazar eyle kuluna Meded senden inâyet ıssı Mevlâ Hidâyet eylegil doğru yoluna Meded senden inâyet ıssı MevlâZa'...
Devamını Oku